Regulamin strony www.monikapolkowska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa:
  1. Zasady korzystania ze strony internetowej monikapolkowska.pl (dalej: „Strona WWW”),
  2. Zasady korzystania z formularza kontaktowego na stronie https://www.monikapolkowska.pl (dalej „Formularz kontaktowy”),
  3. Kwestie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Monika Polkowska – Kancelaria Radcy Prawnego, przesłanych w Formularzu kontaktowym.
 2. Strona WWW została stworzona w celu przedstawienia podstawowych informacji dotyczących Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Polkowskiej oraz ułatwienie kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Moniki Polkowskiej poprzez udostępniony na Stronie WWW Formularz kontaktowy dla uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Klienci” lub “Klient“).
 3. Wszelkie kwestie dotyczące świadczonych przez Kancelarię na rzecz Klienta usług prawnych będą zawarte w oddzielnej umowie z takim Klientem.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY WWW

§2

 1. Właścicielem i Administratorem Strony WWW jest radca prawny Monika Polkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Polkowska – Kancelaria Radcy Prawnego” pod adresem al. Solidarności 117 lok. 411 00-0140 Warszawa, wpisana do CEiDG, NIP 8241222137, REGON: 141679672 (dalej „Kancelaria”).
 2. Informacje zawarte na Stronie WWW nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacje zawarte na Stronie WWW nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podjęcia lub zaniechania działań na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie WWW.
 4. Kancelaria podejmuje starania, aby informacje zawarte na Stronie WWW były kompletne, poprawne i aktualne, jednakże Kancelaria nie składa żadnych zapewnień ani nie ponosi odpowiedzialności jeśli informacje są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne.
 5. Strona WWW zoptymalizowana jest do urządzeń typu deskopt oraz mobile na przeglądarka Firefox, Chrome, Internet Explorer.
 6. Kancelaria jest uprawniona do przerw technicznych w aktywności Strony WWW, wynikających z konieczności prowadzenia stałej obsługi oraz konserwacji serwera i oprogramowania.
 7. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyświetlania Strony WWW, jak również za przerwy w dostępie do Strony WWW oraz kontaktowaniu się za pośrednictwem Formularza kontaktowego, wynikające z działań firmy świadczącej usługi hostingu Strony WWW, użytkowników, Klientów lub gdy wina tkwi po stronie łączy telekomunikacyjnych, albo z innych przyczyn nie będących po stronie Kancelarii.
 8. Na stronie WWW jest zastosowany mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów i innych użytkowników Internetu ze Strony WWW, zapisywane są przez serwer Strony WWW na dysku twardym urządzenia takiego Klienta czy użytkownika Internetu. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony WWW na urządzeniach końcowych Klientów i użytkowników Internetu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient lub użytkownik Internetu może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel Strony WWW wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony WWW. Mechanizm „cookies” w żaden sposób nie gromadzi, nie przetwarza ani nie pobiera żadnych danych osobowych Klienta czy użytkownika Internetu.

ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

§3

 1. Formularz kontaktowy służy jedynie do zainicjowania kontaktu z Kancelarią i ustalenia spotkania z Radcą Prawnym w celu uzyskania pomocy prawnej.
 2. Przed przesłaniem zapytania poprzez Formularz Kontaktowy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego treści.
 3. W celu ustalenia spotkania z Radcą Prawnym i uzyskania pomocy prawnej, Klient przesyła krótki opis stanu faktycznego i zakres problemu prawnego oraz proponowany termin spotkania z Radcą Prawnym w Kancelarii, ewentualnie przedstawia samą prośbę o kontakt ze strony Kancelarii ze wskazaniem dziedziny prawa jakiej dotyczy problem prawny Klienta.
 4. Za pośrednictwem Formularza można przesłać jedynie dane w formie tekstowej, nie ma możliwości przesłania załączników.
 5. Klient otrzymuje odpowiedź na przesłaną poprzez Formularz kontaktowy wiadomość z poczty elektronicznej Kancelarii (e-mail: kancelaria@monikapolkowska.pl), nie później niż w terminie 72 godzin (3 dni) licząc od dnia następującego po dniu otrzymania wiadomości przez Kancelarię, na adres e-mail wskazany przez Klienta w wiadomości przesłanej do Kancelarii za pomocą Formularza kontaktowego (dalej: „Wiadomość zwrotna”).
 6. Kancelaria nie odpowiada za brak dostarczenia Wiadomości zwrotnej do Klienta w przypadku błędnie podanego adresu e-mail.
 7. Brak Wiadomości zwrotnej z Kancelarii – w terminie powyżej 3 dni od dnia następującego po przesłaniu wiadomości poprzez Formularz kontaktowy jest równoznaczny z brakiem zainteresowania Kancelarii daną sprawą.
 8. Wiadomości do Kancelarii zawierające treści powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe i/lub mogące mieć lub mające charakter gróźb karalnych względem jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, według uznania Kancelarii pozostaną bez odpowiedzi lub zostanie na nie przesłana Wiadomość zwrotna informująca o odmowie udzielenia pomocy prawnej.
 9. Wiadomości przesłane poprzez formularz do Kancelarii są poufne. W przypadku jednak gdyby treści wskazane w ust. 8 były kierowane do któregokolwiek z pracowników, współpracowników, bądź właściciela Kancelarii, Kancelaria zastrzega możliwość zgłoszenia przestępstwa i przekazania takich wiadomości organom karnym.
 10. Kancelaria potwierdzi w Wiadomości zwrotnej do Klienta termin spotkania i ewentualnie może zamieścić w niej dodatkowe pytania dotyczące problemu prawnego i wskazać dokumenty, które Klient powinien zapewnić na ustalone spotkanie z Radcą Prawnym. Kancelaria może wskazać też (na prośbę Klienta) szacowany koszt pomocy prawnej, jednakże może on ulec zmianie po dokładniejszym zbadaniu sprawy i ustaleniu pełnego zakresu pomocy prawnej niezbędnej w danej sprawie, w szczególności po analizie dokumentów i spotkaniu z Klientem.
 11. Porady prawne oraz pomoc prawna nie są udzielane bezpośrednio po otrzymaniu zapytania poprzez Formularz kontaktowy. Porady prawne są udzielane przez Kancelarię Klientom po ustaleniu i zaakceptowaniu terminu i kosztów usługi zleconej Kancelarii Radcy Prawnego, w szczególności po spotkaniu z Klientem i ustaleniu faktycznego zakresu pomocy prawnej niezbędnego w danej sprawie, po zawarciu odpowiedniej umowy o świadczenie usług i po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Kancelarii (mBank S.A., nr rachunku: 44 1140 2004 0000 3002 5830 3781), wynagrodzenia ustalonego zgodnie z taką umową, o ile strony nie ustalą inaczej na spotkaniu.
 12. Przesłanie przez Klienta treści określonej w §3 ust. 3 poprzez Formularz kontaktowy stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy o świadczenie usług Kancelarii i zgodę na przesłanie Odpowiedzi zwrotnej drogą elektroniczną.
 13. W sytuacji, gdy Kancelaria nie będzie mogła, niezależnie od przyczyny, wykonać usługi obejmującej pomocy prawnej zgodnie ze złożonym zapytaniem i ew. po uzyskaniu dalszych informacji i/lub dokumentów dotyczących problemu prawnego Klienta, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 14. Kancelaria i osoby działające w jej imieniu mogą porozumiewać się elektronicznie z Klientem, jego personelem, doradcami i innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz po otrzymaniu danych kontaktowych takich osób od Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka wynikłe z tytułu korzystania z takiej komunikacji (obejmujące m.in. opóźnienia, groźbę przechwycenia i nieupoważnionego dostępu do takiej korespondencji, jak też ryzyko wirusów), chyba że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Kancelarii lub osób działających w jej imieniu.
 15. Kancelaria i Klient będą odpowiedzialne we własnym zakresie za utrzymywanie i ochronę własnego bezpieczeństwa i systemów komunikacji elektronicznej.
 16. Klient nie ma prawa do żadnych roszczeń względem Kancelarii w przypadkach określonych w § 3 ust. 13, 14 i 15 powyżej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§4

 1. W celu uzyskania kontaktu z Kancelarią poprzez Formularz kontaktowy Klient powinien podać swoje dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Przekazanie ww. danych Kancelarii jest dobrowolne, jednakże bez ich podania kontakt z Kancelarią poprzez Formularz kontaktowy jest niemożliwe.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych poprzez Formularz kontaktowy na zasadach określonych w § 4 ust. 1 w celach określonych w § 3 ust. 1 powyżej, jest Kancelaria.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu dalszego kontaktu i ewentualnego dalszego wykonania usług prawnych. W przypadku braku takiej zgody, Klient nie akceptuje Regulaminu i może skontaktować się z Kancelarią bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@monikapolkowska.pl albo telefonicznie pod numerem (+48) 609543323.
 4. Dane osobowe uzyskane przez Kancelarię będą chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów zachowania prywatności Klientów właściwych dla kancelarii prawnych.
 5. Kancelaria po wykonanej usłudze na rzecz danego Klienta nie będzie przetwarzała jego danych osobowych, z zastrzeżeniem wykonywania kolejnych usług prawnych na rzecz tego Klienta.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 7. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciąża Klienta. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie korespondencji do Klienta w związku z otrzymanym zapytaniem lub kontaktu z jakimikolwiek osobami trzecimi w związku z otrzymanym zapytaniem, na skutek podania przez Klienta nieprawdziwych, błędnych danych kontaktowych.

REKLAMACJE

§5

 1. Wszelkie reklamacje związane z treściami i jakością działania Strony WWW, w tym działania Formularza kontaktowego, Klient może kierować mailowo na adres: kancelaria@monikapolkowska.pl lub też pisemnie na adres: Monika Polkowska – Kancelaria Radcy Prawnego, al. Solidarności 117 lok. 411, 00-140 Warszawa.
 2. Kancelaria, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej.

ZAPISY KOŃCOWE

§6

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 14 lutego 2018 r.
 2. Kancelaria ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu po przesłaniu zapytania do Kancelarii Klienta obowiązuje wersja z dnia przesłania zapytania poprzez Formularz kontaktowy.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacja Usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności polubownego zakończenia sporu, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii, chyba że Klientem jest Konsument – w takim wypadku właściwym dla rozwiązywania sporów będzie sąd miejsca zamieszkania Konsumenta.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Regulamin. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close